Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
SPIS POLECEŃ SYSTEMU MS-DOS
|attrib |cd |cls |command |copy |deltree |echo |exit |fdisk |format |md |mscdex |path |print |rename |rmdir |scandisk| |set| sys |xcopy |1.

ATTRIB

Funkcja:Ustanowienie, wyświetlanie lub usunięcie atrybuyów zbioru lub zbiorów.
Postać[napęd][ścieżka]attrib [+a|-a] [+h|-h] [+r|-r] [+s|-s] specyfikacja zbioru [/s]
Objaśnienia:Polecenie attrib umożliwia zbiorowi, oreślonemu za pomocą parametru specyfikacja zbioru(lub zbiorom gdy zastosowano znaki globalne) nadanie lub usunięcie (odebranie) atrybutu archiwalności ( +a lub -a), atrybutu ukrytego zbioru systemowgo (+h lub -h), atrybutu "tylko do odczytu" (+r lub -r) i (lub) atrybutu zbioru systemowego (+s lub -s). Wyspecyfikowanie parametru /s spowoduje rozszeżenie zakresu działania polecenia attrib na wszystkie podskorowidze skorowidza bieżącego lub określonego w parametrze specyfikacja zbioru. Wprowadzenie polecenia attrib tylko z parametrem specyfikacja zbiorupowoduje wyświetlenie atrybutów danego zbioru (zbiorów).
2.

CD

Funkcja:Zmiana skorowidza lub wyświetlenie nazwy danego skorowidza
Postać:cd [napęd:] [ścieżka]
lub
chdir [napęd:] [ścieżka]
Objaśnienia:Polecenie to zmienia katalog bieżący (roboczy) na katalog określony za pomocą parametrów napęd: i (lub) ścieżka. Zainicjaowanie polecenia bez parametrów powoduje wyświetlenie nazwy bieżącego katalogu.
Uwaga:Jeśli dany katalog jest bieżacy to w celu przejścia do katalogu nadżędnego można wprowadzić polecenie
cd..&ltEnter&gt
(symbol .. oznacza katalog nadżędny) a w celu bezpośredniego przejścia do katalodu podżędnego należy wpisać jego nazwę po słowie kluczowym. Powrót do katalogu głównego uzyskujemy po wpisaniu komendy
cd\
3.

CLS

Funkcja:Wymazanie (skasownie) zawartości ekranu.
Postać:cls
Uwagi:1) Po skasowaniu zawartości ekranu pozostaną na nim znaczniki systemu MS-DOS i kursor.
2) Polecenie cls nie zmienia atrybutów ekranu.
4.

COMMAND

Funkcja:Uruchomienie (wczytanie) nowego procesora poleceń.
Postać:[napęd:][ścieżka]command [napęd:][ścieżka] [urządzenie] [/c łańcuch] [/e</b rozmiar] [/knazwa-zbioru] [/p[/msg]]
Objaśnienia:Polecenie command powoduje wczytanie do pamięci nowego procesora poleceń systemowych z równoczesnym utworzeniem dlaniego środowska. Do nowego środowiska jest kopiowane stare środowisko ale nowe środowisko może być następnie zmodyfikowane.

Parametry napęd i ścieżka określają położenie zbioru systemowego COMMAND.COM. Parametr urządzenie umożliwia określenie innego standardowego urządzenia wejścia-wyjścia.
Parametry:
PARAMETRFUNKCJAUWAGI
/c łańcuchWykonanie przez nowy procesor poleceń polecenia lub poleceń podanych za pomocą łańcucha i automatyczny powrót do poprzedniego procesora-
/e:rozmiarOkreślenie rozmiaru środowiska procesora poleceń.Wielkość rozmiar określa rozmiar pamięci w bajtach i musi być liczbą z przedziału od 160 do 32768, przy czym system operacyjny zaokrągla podaną liczbę do następnego akapitu logicznego. Jeśli nie podano parametru /e:rozmiar, to przyjmuje się, że środowisko zajmuje 256 bajtów.
/k nazwaWykonanie procedury systemowej lub programu określonego nazwą zbioru, po czym wyświetlenie znacznika systemu MS-DOS.Parametr ten stosuje się przeważnie przy uruchamianiu nowego procesora ze środowiska Windows w celu wykonania innej procedury niż AUTOEXEC.BAT. Parametru /kw poleceniu konfiguracyjnym shell
/p[/msg]pozostawienie nowego procesora w pamięci z ewentualnym umieszczeniem w niej tekstów komunikatów (parametr /msg).Jeżeli parametr /p nie zostanie wyspecyfikowany, to powrót do poprzedniego procesora poleceń nastąpi po zainicjowaniu polecenia exit.
5.

COPY

Funkcja:Kopiowanie jednego lub większej liczby zbiorów i opcjonalnie zmiana ich nazwy, łączenie zbiorów lub uaktualnienie daty i godziny utworzenia zbioru.
Postać:copy co gdzie[/a][/b
Objaśnienia:Opracja ta spowoduje skopiowaniw pliku(ów) określonego w parametrze co do katalogu określonego w parametrze gdzie
Parametry:
ParametrDziałanie w odnieśsieniu do zbioru źródłowegoDziałanie w odniesieniu do zbioru wynikowego.
/atraktowanie zbioru jako zbioru tekstowego (ASCII), co oznacza kopiowanie zbioru do miejsca wystąpienia pierwszego znaku końca zbioru (EOF), ale bez tego znaku (pozostała część zbioru jest niekopiowana)Dodanie na końcu zbioru znaku końca zbioru.
/btraktowanie zbioru jako zbioru binarnego, co oznacza kopiowanie liczby bajtów równej rozmiarowi zbioru.Brak dodania znaku końca zbioru (EOF) po skopiowaniu ostatniego bajtu ze zbioru źródłowego.
6.

DELTREE

Funkcja:Usunięcie skorowidza wraz z podskorowidzami i zapisanymi w nich zbiorami.
Postać:[napęd:][ścieżka] deltree [/y] [napęd:] ścieżka
Objaśnienia:Polecenie deltree powoduje usunięcie skorowidza określonego parametrami [napęd:] ścieżka(wyst. po słowie deltree) wraz z zapisanymi w nim zbiorami. Jśli dany skorowidz zawiera podskorowidze, to one także zostaną usunięte. Wyspecyfikowanie parametru /y powoduje usuwanie skorowidzów bez dodatkowego potwierdzenia.
Uwagi:1) Zbiory usuwane są bez względu na atrybuty.
2) W określeniu ścieżki można zastosować znaki globalne (* i ?). Należy jednak zachować dużą ostrożność, gdyż noże to spowodować usunięcie niechcianych skorowidzów (odpowiadających wzorcowi).
7.

ECHO

Funkcja:Włączenie lub wyłączenie wyświetlanie na ekranie komunikatów poleceń systemowych.
Postać:echo [on | off | komunikat]
Objaśnienia:Polecenie echo z parametrem on włącza tryb wyświetlania na ekranie komunikatów poleceń systemowych(działanie standardowe), a z parametrem off wyłancza ten tryb.
Polecenie echo z parametrem komunikat, będącym wierszem tekstu, powoduje wyświetlenie na ekranie treści komunikatu.
Uwaga:

1) Polecenie echo znajduje głównie zastosowanie w poleceniach systemowych.
2) W plikach wsadowych aby nie wyśwetlać treści polecenia, można zastosować @echo off.

8.

EXIT

Funkcja:Powrot do poprzedniego procesora poleceń.
Postać:exit
Objaśnienia:Jeżeli za pomocą polecenia COMMAND wczytano do pamięci operacyjnej nowy procesor poleceń systemowych, to po wprowadzeniu polecenia exit nastąpi powrót do poprzedniego procesora.
9.

FDISK

Funkcja:Ustalenie konfiguracjii dysku stałego.
Postać:[napęd:][ścieżka]fdisk [/ststus]
Objaśnienia:Wprowadzenie polecenia bez parametru /ststus powoduje zainicjowanie programu FDISK z własnym menu z opcjami, które pozwalają na:
  • utworzenie pierwszoplanowej partycji dysku
  • utworzenie rozszeżonej partycji dysku
  • zmianę aktywnej części dysku
  • usunięcie partyci
  • wyświetlenie aktualnego podziału dysku
  • wybieranie następnego dysku stałego do podzielenia go na partycje
Parametr /status powoduje wyświetlenie informacji o aktualnych partycjach dysku(ów) bez inicjowania programu FDISK.
10.

FORMAT

Funkcja:Formatowanie dysku w podanym napędzie.
Postać:[napęd:][ścieżka]format napęd: [/s]
Objaśnienia:Polecenie to powoduje sformatowanie dysku umieszczonego w napędzie określonym parametrem napęd:. Na podstawie typu podanego napędu zostanie przyjęsy domyśłny format dysku. Formatowanie dysku polega m. in. na utworzeniu pierwszej wersji skorowidza i tabeli rozmieszczenia zbiorów oraz nadaniu unikatowego numeru seryjnego dysku.
Parametry:
Parametr:Funkcja:
/sSkopiowanie zbiorów systemowych na formatowany dysk.
11.

MD

Funkcja:Utworzenie nowego skorowidza.
Postać:md[napęd:][ścieżka]
lub
mkdir[napęd:][ścieżka]
Objaśnienia:Polecenie to powoduje utworzenie w napędzie określonego za pomocą parametru napęd: nowego skorowidza określonego parametrem ścieżka. Maksymalna liczba znaków użytych do określenia ścieżki nie może przekraczać 63 (łącznie ze znakami \). Jeżeli w poleceniu pominięto parametr napęd:, to przyjmuje się napęd bieżący.
12.

MSCDEX

Funkcja:Umożliwienie dostępu do napędów dysku CD-ROM
Postać:[napęd:][ścieżka]mscdex /d: sterownik
Objaśnienia:Polecenie mscdex może być użyte w zbiorze autoexec.bat lub wprowadzone z poziomu systemu operacyjnego
Parametry:
Parametr:Funkcja:
/d:sterownikOkreślenie oznaczenia sterownika CD-ROM
13.

PATH

Funkcja:Wyświetlenie lub ustalenie ścieżki poszykiwania poleceń systemowych i zbiorów wykonywalnych.
Postać:path [[napęd:]ścieżka[;[napęd:]ścieżka ...]]
ObjaśnieniaPolecenie to pozwala określić katalogi, w których system operacyjny będzie poszukiwał zewnętrznych poleceń systemowych i zbiorów wykonywalnych, tj. zbiorów z rozszeżeniem .BAT, .COM i .EXE. Zastosowanie polecenia path ze średnikiem (;) powoduje przeglądanie tylko skorowidza bieżącego.
14.

PRINT

Funkcja:Wydrukowanie zbioru tekstowego na drukarce (podczas wykonywania innych poleceń systemowych)
Postać:[napęd:][ścieżka]print
Objaśnienia:Polecenie to umożliwia drukowanie zbiorów podczas wykonywania innych poleceń systemowych.
15.

RENAME

Funkcja:Zmiana nazwy zbioru(ów)
Pstać:rename bieżąca_nazwa_zbioru nowa_nazwa_zbioru
lub
ren bieżąca_nazwa_zbioru nowa_nazwa_zbioru
Objaśnienia:Polecenie to umożliwia zmianę nazwy zbioru(ów) (jeśli zastosowano znaki ? lub *). Parametr bieżąca_nazwa_zbioru określa zbiór i jego aktualną nazwę, która zostanie zmieniona na nazwę podaną w drugim parametrze.
16.

RMDIR

Funkcja:Usunięcie pustego katalogu ze struktury katalogów.
Postać:rmdir [napęd:] ścieżka
lub
rd [napęd:] ścieżka
Objaśnienia:Polecenie to powoduje usunięcie pustego katalogu określonego parametrami napęd: i ścieżka (katalog jest pusty, jeśli występują w nim tylko weścia oznaczone jako . i ..).
17.

SCANDISK

Funkcja:Program scandisk służy do diagnozowania dysków i naprawiania wykrytych na nim błędów.
Postać:scandisk napęd:
lub
scandisk
18.

SET

Funkcja:Umieszczenie lub wyświetlenie informacji zawartej w zbiorze systemowym.
Postać:set[nazwa-zmiennej=[łańcuch]]
Objaśnienia:Polecenie set umożliwia wprowadzenie do środowiska systemowego informacji z których będą mogły kożystać programy użytkowe i systemowe. Informacje te same nie mają znaczenie dla systemu MS-DOS, ale mogą być odszukane i zainterpretowane przez programy analizujące programy systemowe.
19.

SYS

Funkcja:Przepisanie ukrytych zbiorów systemowych i interpretora poleceń.
Postać:sys c:
Objaśnienia:Polecenie to służy do przepisania ukrytych zbiorów systemowych na dysk c:
20.

XCOPY

Funkcja:Kopiowanie zbiorów i katalogów wraz z podkatalogami.
Postać:xcopyco gdzie
Objaśnienia:Polcenia xcopy powoduje skopiowanie zbioru(ów) lub katalogu łącznie z jego podkatalogami określonych za pomocą parametru co do miejsc wskazanego za pomocą parametru gdzieJeżeli nie znalazłeś tego o co ci chodzi, to spróbuj wpisać jakieś polecenie tylko z parametrem /?/p.
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail gim1-laziska@oswiata.org.pl
alt e-mail sekretariat.gim1@wp.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt

50-lecie szkoły
1965-2015


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2018. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.